www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Kvartér (štvrtohory) – pred 10 300 až 1 800 000 rokmi

Predchádzajúci článok: Paleogén (pred 23 až 67 miliónmi rokov)

Kvartérne uloženiny sa nachádzajú väčšinou na treťohorných paleogénnych súvrstviach Podtatranskej skupiny. Plošne a  objemovo sú veľmi premenlivé a nerovnomerne rozložené. Úložné pomery sedimentov najmä ich pestrosť a  hrúbka súvisia s charakterom reliéfu a  dominantných sedimentotvorných procesov. Z  kvartérnych sedimentov v okolí obce evidujeme  fluviálne nivné sedimenty (fluviálny sediment – usadeniny naoplavené tečúcou riečnou, alebo poptočnou vodou), prevažne hlinité alebo hlinito – štrkovité.        

Svahové hliny (polygenetické), sporadicky s obsahom sutín  z  obdobia plieistocénu až holocénu. Ich hrúbka presahuje často 1 – 1,5 m.

Z holocénu sú známe ešte organické sedimenty  (humolity), rašeliny a rašelinové hliny.  Rašeliny sú prevažne vrchoviskového typu a dosahujú hrúbku 2 – 3 m a nachádzajú sa v celom údolí Gánovského potoka.

 Z obdobia staršieho rissu (predposledná doba ľadová) sú fluviálne piesčité štrky a štrky 

Sladkovodné vápence -  travertíny  sa v chotári obce vyskytujú najmä v údolí gánovského potoka . Viažu sa na priečne zlomy V – Z smeru.  Vytvárali sa postupne v období medzi mladším pliocénom a holocénom až po recent. Na území sa vyskytujú v podobe morfologicky výrazných svahových a údolných kôp. Horninová náplň je pestrá – pozostáva zo sypkých zemitých až  pieskovcových penovcov, štruktúrnych penovcov a doskovitých penovcových a pevných travertínov. Gánovské travertíny sú rôzneho veku a genetického typu. Najmladšie recentné a holocénne sú vápnité inkrustácie, povlaky až penovce, potom zväčša pleistocénne, viac menej kompaktné, doskovité travertíny a travertínové kopy. Sprevádzajú ich pramene a vývery minerálnych vôd (vrátane vrtov). Travertínová kopa Hrádok sa v hlavnej časti datuje do posledného interglaciálu (riss – würm, prsd 10 500 až 400 000 rokmi) . 

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal