www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Chotár obce leží v južnej časti Popradskej kotliny. Popradská kotlina predstavuje denudačný zvyšok prevažne  flyšových sedimentov usadených v treťohorách (terciér - vek pred 23 až 67 miliónov rokov), v najvyššom priabóne (vek pred 37 – 38 miliónov rokov) a v oligocéne (pred 23 - 38 miliónov rokov)

V období stredného a vrchného eocénu (pred 37,2 až 48,6 miliónmi rokov) poklesol západokarpatský blok ako celok a  s tým je spojený vznik sedimentačného priestoru paleogénu podtatranskej skupiny. Medzi Laramskou fázou vrásnenia (Laramská fáza vrásnenia – orogenetický pohyb na hranici kriedy a paleogénu – pred 67 miliónmi rokmi, Orogén – „premiestňovanie hmoty v zemskej kôre, ktoré vedie k vzniku pohorí)) a Bartónskou  fázou vrásnenia (eocén) bol rozdiel približne 25 milónov rokov a  pretrvával tu kontinentálny suchozemský režim. 

Celé dno Popradskej kotliny je vyplnené flyšom centrálnokarpatského vývoja vrchnoeocénneho a oligocénneho (pred 23 až 40 miliónmi rokov) veku. Centrálne časti  vypĺňa  flyš (flyš – horniny vyznačujúce sa striedaním ílovcov, pieskovcov, zlepencov, sú náchylné k vzniku zosuvov) v ktorom sú ílovce a pieskovce približne v rovnováhe. Lavice vápnitého pieskovca hrubé 10 – 50 cm sa jednotvárne striedajú s jemno-piesčitými sľudovitými vápnitými ílovcami. Severozápadne od rieky Poprad sú ílovce v  rovnováhe s  pieskovcami. Juhovýchodne od rieky Poprad sú pieskovce vo výraznej prevahe nad ílovcami.

Kvartérne uloženiny sa nachádzajú väčšinou na treťohorných paleogénnych súvrstviach Podtatranskej skupiny. Plošne a  objemovo sú veľmi premenlivé a nerovnomerne rozložené. Úložné pomery sedimentov najmä ich pestrosť a  hrúbka súvisia s charakterom reliéfu a  dominantných sedimentotvorných procesov. Z  kvartérnych sedimentov v okolí obce evidujeme  fluviálne nivné sedimenty (fluviálny sediment – usadeniny naoplavené tečúcou riečnou, alebo poptočnou vodou), prevažne hlinité alebo hlinito – štrkovité.

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal