www.geoparkganovce.sk
DE
EN
SK

Geologická charakteristika širšieho okolia - úvod

Chotár obce leží v južnej časti Popradskej kotliny. Popradská kotlina predstavuje denudačný zvyšok prevažne  flyšových sedimentov usadených v treťohorách (terciér - vek pred 23 až 67 miliónov rokov), v najvyššom priabóne (vek pred 37 – 38 miliónov rokov) a v oligocéne (pred 23 - 38 miliónov rokov)

V období stredného a vrchného eocénu (pred 37,2 až 48,6 miliónmi rokov) poklesol západokarpatský blok ako celok a  s tým je spojený vznik sedimentačného priestoru paleogénu podtatranskej skupiny. Medzi Laramskou fázou vrásnenia (Laramská fáza vrásnenia – orogenetický pohyb na hranici kriedy a paleogénu – pred 67 miliónmi rokmi, Orogén – „premiestňovanie hmoty v zemskej kôre, ktoré vedie k vzniku pohorí)) a Bartónskou  fázou vrásnenia (eocén) bol rozdiel približne 25 milónov rokov a  pretrvával tu kontinentálny suchozemský režim.       

Paleogénne sedimenty spolu so svojim podložím sú tektonicky porušené. Predpalogénne zvrásnené a  posunuté komplexy boli  po oligocéne (pred 23 miliónmi rokov) postihnuté germanotypnou zlomovou tektonikou (germanotypná zlomová tektonika – pohorie s vrásovozlomovou a blokovou stavbou). Počas helvétskej fázy (treťohory, neogén, pred 19 miliónmi rokmi)  a  mladších fáz alpínskeho orogénu dochádzalo k rozlámaniu krýh. Došlo k vzniku poklesov, prešmykov a  horizontálnych pohybov. Kryhy budované plastickejšími  horninami (Hutianskym súvrstvím) boli pôsobením tlakov lokálne detailne zvrásnené .

V období kvartéru (štvrtohôr) možno preukázať aktivitu neotektonického cyklu v období plenipleistocénu – holocénu (pred 10 000 až 1 8000 000 rokmi). Popradská kotlina je v súčasnosti  osobitnou neotektonickou makroštruktúrou ohraničenou  zlomami. Sú to zlomy – Podtatranský, Gánovský, Popradský, Lendacký,  Vojniansky  a zlomy Spišskej  Magury.           Na geologickej stavbe širšieho regiónu sa podieľajú  sedimenty paleogénu podtatranskej skupiny, ktoré budujú  prakticky celú časť územia, vrátane podložia kvartérnych sedimentov. Len na JZ sem zasahujú permské súbory Hronika (Malužinské súvrstvie). Sú to polohy vulkanoklastík, tholeiitové bazalty a andezity, pestrofarebné pieskovce, prachovce, ílovité bridlice miestami s konkréciami karbonátov.    

 

 
Viac hláv viac rozumu.

V započatom, určite budeme ďalej pracovať, ale dobrých nápadov nie je nikdy dosť. Ak máte nejaký dobrý nápad, čo všetko by sa dalo v našom rodiacom sa gánovskom geoparku urobiť, zrealizovať, zmeniť, vylepšiť, jednoducho ak máte dobrý nápad, sem s ním.
 

Naše projekty podporili

 

Geopark Neandertal Gánovce
Občianske združenie Neandertal